XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX402 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Nebraska_Hub XLX Reflector  /  Service uptime: 8 days 16:06:00
kc0eqa@rfg3.net