XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX402 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Nebraska_Hub XLX Reflector  /  Service uptime: 15 days 16:46:06
kc0eqa@rfg3.net