XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX402 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2 Nebraska_Hub XLX Reflector  /  Service uptime: 32 days 19:23:14
kc0eqa@rfg3.net